SESA | ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

42 เขตฯ

จำนวนเขตพื้นที่

2,358 โรงเรียน

จำนวนสถานศึกษา

123,716 คน

จำนวนบุคลากร

2,151,311 คน

จำนวนนักเรียน
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงผลการทดสอบ O-NET ม.3 ทุกเขตฯ
กราฟแสดงผลการทดสอบ O-NET ม.6 ทุกเขตฯ
ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1